October 16, 2016

Action vẽ chì cho Photoshop

lượt xem 0 comments

Ảnh mình họa:


Mình đã làm video để các bạn dễ hiểu:


Download Action:

0 comments