May 03, 2017

Share TUT Report 519 Cực Mạnh 100% Die - 2017

lượt xem 0 comments

- TUT 519 IP IP US – NN US 

- 1 Clone Verify  Fake victim Dame victim mạo danh tôi + tài khoản giả mạo + đóng tài khoản 
(Clone này có 50 friend victim)

- 2 Clone Phụ KB clone fake rồi dame victim mạo danh clone fake + tài khoản giả mạo + đóng tài khoản 

- 3 Clone phụ vào Report vcictim ảnh khỏa thân khiêu dâm + đóng tài khoản 


Dòng 1 : Tên ạc mày
Dòng 2 : Tên victim
Dòng 3 : URL nó 
Dòng 4 : chọn Người tôi biết ( dòng 2 )
Dòng 5 : Click ô thứ 3 
Dòng 6 Dòng 7 : NO
Dòng 8 :  

This day we will move humans and their trade to Palestine and employment in business and kill them and make money 

 Ghi tên như trong Clone
Thần chú : 

This account is camouflaging my friend. This account was created to reduce my prestige. It scares me. I need a group of Facebook to threaten files and family, quickly confirm the account and delete it
 ID: ID FB VICTIM 
URL:  URL VICTIM
Name: TÊN VICTIM
- Lấy Clone chính vào RP victim md người nổi tiếng + đóng tk + khôi phục tk và vào checkpass victim(CMND Google khác infor) => tạch 
- Như thế hóng victim ăn Apps hoặc MD 

0 comments